0
Twój
koszyk
0,00 PLN

889 999 899

sklep@orto-medico.pl

Regulamin

Regulamin (obowiązujący od 25 grudnia 2014r.) 

Definicje

 

 

I.  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy Orto-Medico, dostępny pod adresem www.twoj-sklepmedyczny.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia. 

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Strona – Sprzedawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Sprzedawca – Firma SIWEX Piotr Sitnik z siedzibą w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 26

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).

11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne. 

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.). 

2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę www.twoj-sklepmedyczny.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 26) lub drogą elektroniczna (adres: sklep@orto-medico.pl) albo telefonicznie (nr 413451964).

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

 

III. Rejestracja i składanie Zamówień.

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

1) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i

2) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i

3) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

4.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

IV. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską oraz pocztową. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w wysokości 9zł i 11zł za przesyłkę pocztową oraz14zł za przesyłkę kurierską. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze Towaru ponosi Klient w wysokości 12zł i 14zł za przesyłkę pocztową i 16zł za przesyłkę kurierską.

 2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.

 3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od trzech do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

 4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

 

V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:

 1)  za pobraniem,

 2)  przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:

81 1050 1416 1000 0090 7720 3058

 Piotr Sitnik "Siwex"

 Grunwaldzka 26

 25-736 Kielce.

3)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online.

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem.

VI. System rabatowy.

1. System rabatowy kierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego i dotyczy wybranych produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

VII. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sklep@orto-medico.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.  

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

VIII. Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VIII.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. . 

6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: 25-736 Kielce Grunwaldzka 26 Sklep Orto-medico na koszt kupującego.

8. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy. 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu. 

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

4) Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego. 

5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

X. Spory  między Stronami. 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

XI. Prawa autorskie.

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .

3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Orto-Medico 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno). 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, SIWEX Piotr Sitnik adres siedziby: ul. Grunwaldzka 26, 25-736 Kielce, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

by zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową roszę odesłać lub przekazać nam tj. SIWEX Piotr Sitnik Grunwaldzka 26 25-736 Kielce niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego Orto-Medico

 

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

SIWEX Piotr Sitnik                                                                        ………………………………………

 

ul. Grunwaldzka 26                                                                                 (miejscowość i data)

 

25-736 Kielce

 

Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Data………………………

 

 

Stary regulamin przed 25.12.2014

 

 

WARUNKI OGÓLNE

 

Sklep internetowy Orto-Medico jest działem ORTO-MEDICO z siedzibą w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 26 25-736 Kielce. Podmiot odpowiedzialny SIWEX PIOTR SITNIK ul. Grunwaldzka 26 25-736 Kielce.

Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Medycznym, (takie jak, np. wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety i inne).

Sklep Medyczny, znajdujący się na stronie pod adresem WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Możliwy jest odbiór osobisty zakupionego towaru na WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL w sklepie stacjonarnym.

Do poprawnego korzystania z serwisu WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PLwymagana jest przeglądarka internetowa Firefox lub Internet Explorer 5.0 lub wyższa z zainstalowaną wtyczką Macromedia Flash 6.0 lub wyższą OCHRONA DANYCH

 

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez serwis internetowy WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL i Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL  i potwierdzenie objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży towarów i usług.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL 

Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres info@twoj-sklepmedyczny.pl

                                                                                                                 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

Ceny podane w sklepach WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 23%lub 8 %) wyrażone w złotych polskich. Zamówienia wysyłamy kurierem w paczkach do 30kg w cenie 14 zł po wpłacie na konto oraz 16 zł za przesyłkę pobraniową oraz Pocztą Polską w paczkach do 30kg w cenie 9zł i 11zł po wpłacie na konto oraz 12zł i 14zł za przesyłkę pobraniową.

Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia.

Zakupiony produkt zostanie nadany na podany przez kupującego adres w ciągu 72h w niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 14 dni.

Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone wpłatą na konto w ciągu 7 dni będą anulowane.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Zapłata za towar uiszczana jest gotówką kurierowi/listonoszowi przy odbiorze przesyłki bądź kartą, szybkim przelewem lub tradycyjnym przelewem na stronie WWW. Kurier/listonosz jest upoważniony do odbioru gotówki za zakupiony produkt.

Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. 

ZWROTY I WYMIANY TOWARU 

 

Kupujący może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), poprzez zwrot towaru w stanie jak w dniu zakupu.

Zwracany towar powinien być wysłany na adres ORTO-MEDICO ul. Grunwaldzka 26, 25-736 KIELCE

Nie odbieramy zwrotów przesyłek za pobraniem. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu sprzedaży.

W przypadku zwrotu towaru prosimy Kupującego o podanie numeru konta bankowego w celu sprawnego zwrotu pieniędzy,  na przesłanie których mamy 14 dni roboczych (zwrot pieniędzy tylko i wyłącznie na konto bankowe, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty - przekaz)

Sklep internetowy WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego bez podania przyczyny.

Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

REKLAMACJE 

 

Reklamacje dotyczą wyłącznie produktów niewłaściwie wydanych lub posiadających wady jakościowe w myśl rozumienia Prawa  WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL przyjmuje w ciągu 10 dni od otrzymania zamówionych przez  Państwa produktów.

 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ STAN I ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA. W SYTUACJI STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ ZAWARTOŚCI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STANU OPAKOWANIA I ZABEZPIECZEŃ, STANU ZAWARTOŚCI ORAZ KOMPLETNOŚCI ZAMÓWIENIA. PODSTAWĄ UWZGLĘDNIENIA SZKODY SPEDYCYJNEJ JEST POPRAWNIE WYPEŁNIONY PROTOKÓŁ SZKODY SPORZĄDZONY W CHWILI ODBIORU TOWARU W OBECNOŚCI KURIERA.

NIE PRZYJUJEMY REKLAMACJI BEZ SPORZĄDZONEGO POPRAWNIE PROTOKOŁU SZKODY !!!

 

W przypadku zgłoszonej reklamacji sklep zobowiązuje się zamienić zakupiony produkt lub zwrócić pieniądze, oczywiście za zwrotem produktu uszkodzonego.

Reklamacje uszkodzonych produktów będą się odbywać według obowiązującego prawa z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przyjmujemy reklamacje jedynie produktów nienaruszonych bez śladu ich używania.

Prosimy o zabezpieczenie produktu zwracanego tak, żeby nie uległ zniszczeniu.

Po otrzymaniu reklamacji nastąpi wypłata równowartości należności na wskazany przez Państwa numer konta bankowego.

Koszt odesłania produktu ponosi klient.

Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklepie internetowym WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa „Świadczenie usług drogą elektroniczną”.

 

Medyczny Sklep internetowy WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu. 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

SKLEP MEDYCZNY  WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji informacji zawartych w ulotce dołączone do opakowania.

Opisy do produktów oferowanych w SKLEPIE MEDYCZNYM WWW.TWOJ-SKLEPMEDYCZNY.PL oraz WWW.ORTO-MEDICO.PL służą celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów przez Klienta. Informacje o produktach mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultować się z lekarzem lub rehabilitantem.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem    

41 3451964 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@orto-medico.pl

partnerzy

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i być na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami zapisz się

MASZ PYTANIA?

e-mail: sklep@orto-medico.pl
tel. (41) 345 19 64, 889 999 899

© All rights reserved by Ortomedico 2018 // Projekt i realizacja: sklepy internetowe NET-atak.pl